W Dz.U. z 3 września 2012 r. pod poz. 987 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o muzeach.

Zastąpił on tekst jednolity ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach opublikowany w Dz.U. z 1997 r. nr 5, poz. 24, który był sześciokrotnie nowelizowany.