W obwieszczeniu Ministra Finansów z 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 14 sierpnia 2012 r. poz. 587) ogłoszono maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych.

Stawki te wzrosły w porównaniu z rokiem 2012 r., jednak określenie górnych stawek tych podatków i opłat nie oznacza automatycznie podwyżki kwot zobowiązań z tych tytułów. Stawki podatków i opłat lokalnych ustala bowiem rada gminy zgodnie z przepisami ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613).