W Dz.U. z 9 października 2012 r., pod poz. 1113 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Zastąpił on tekst jednolity ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych opublikowany w Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577, który był nowelizowany kilkunastokrotnie. Przypomnijmy, że tekst tej ustawy jest istotny dla instytucji kultury, ponieważ regionalne izby obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

  • jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych,
  • stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
  • związków powiatów, a także stowarzyszeń powiatów,
  • samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych (m.in. instytucji kultury),
  • innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.