W Dz.U. z 9 października 2012 r. pod poz. 1112 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy — Prawo upadłościowe i naprawcze.

Zastąpił on tekst jednolity ustawy z 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe i naprawcze opublikowany w Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1361.

Poprzedni tekst jednolity był nowelizowany kilkanaście razy.