Od 18 sierpnia 2012 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w muzeach oraz sposobu ich stwierdzania.

Rozporządzenie (Dz.U. z 17 sierpnia 2012 r. poz. 937, dalej: rozporządzenie) określa:

 • wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania w muzeach stanowisk muzealników oraz innych związanych z działalnością muzealną,
 • sposób stwierdzania kwalifikacji wymaganych na poszczególnych stanowiskach w muzeach.

Natomiast kwalifikacje wymagane na poszczególnych stanowiskach dotyczą:

 • wykształcenia, w tym znajomości języka obcego,
 • dorobku zawodowego,
 • stażu pracy.

Posiadanie wykształcenia oraz stażu pracy stwierdza pracodawca na podstawie świadectw pracy, dyplomów poświadczających zdobyte wykształcenie, świadectw lub zaświadczeń dotyczących ukończonych kursów, szkoleń specjalistycznych, praktyk zawodowych oraz zdobytych umiejętności.
Natomiast dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego jest dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zdobyte certyfikaty poświadczające stopień znajomości języka obcego.

Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w muzeach określa załącznik do rozporządzenia.

Osoba zatrudniona w muzeum:

 • w dniu wejścia w życie rozporządzenia, tj. 18 sierpnia 2012 r.
  • która spełniała wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania danego stanowiska na podstawie dotychczasowych przepisów — zachowuje nabyte kwalifikacje do zajmowania tego samego stanowiska
  • na stanowisku starszego asystenta albo starszego kustosza — pozostaje zatrudniona na tym stanowisku
 • która 18 sierpnia 2012 r. nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania danego stanowiska
  • jest uznana za osobę posiadającą kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku przez okres 6 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia
  • może być nadal zatrudniona na tym stanowisku, jeżeli posiada co najmniej 25-letni staż pracy, w tym co najmniej 15-letni staż pracy w muzeum.