Od 1 września 2012 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie z 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. z 24 sierpnia 2012 r. poz. 956).

Wprowadzono zmiany ramowych planów nauczania dla następujących szkół publicznych i placówek artystycznych:

  • ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  • liceum plastycznego,
  • ogólnokształcącej szkoły baletowej,
  • szkoły sztuki tańca.

Zmiany dotyczą także tygodniowego wymiaru godzin określonego w ramowym planie nauczania. Zgodnie z nowelizacją godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone m.in. na zajęcia:


  • rozwijające dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i zainteresowań, w tym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  • nadobowiązkowe pozalekcyjne, dla całej klasy lub grupy uczniów, nieujęte w ramowym planie nauczania, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
  • indywidualne mistrzowskie, przeznaczone dla uczniów wybitnie uzdolnionych, osiągających znaczące sukcesy artystyczne

– w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych oraz warunków organizacyjnych i kadrowych szkoły.

Dodano zapis, zgodnie z którym godziny do dyspozycji dyrektora można przeznaczyć także na zajęcia organizowane w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr 228, poz. 1487) w ramach posiadanych środków finansowych.

Ponadto, dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi, z tym że minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych wynosi 2 godziny na ucznia. Poprzednio nie było limitu godzin.
Nowością jest, że w szkole liczącej nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach, w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 5 uczniów — poprzednio nie mniej niż 7 uczniów.
Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszczono tworzenie grup międzyoddziałowych, międzyklasowych, a w zespołach szkół — międzyszkolnych w zależności od formy realizacji zajęć. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Poprzednio przepisy te stanowiły, że zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów — oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Dodatkowo dopuszczało się tworzenie grup międzyoddziałowych, międzyklasowych lub mieszanych.

Zmiany wprowadzono także w treści załączników do rozporządzenia określających ramowe programy nauczania.