W Dz.U. z 19 listopada 2012 r. pod poz. 1271 ogłoszono ustawę nowelizującą ustawę — Prawo zamówień publicznych.

Obszerna nowelizacja ma na celu przede wszystkim wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy obronnej 2009/81/WE, koordynującej procedury udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz niektórych postanowień dyrektywy klasycznej 2004/18/WE, dyrektywy sektorowej 2004/17/WE i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (patrz: www.uzp.gov.pl).

Nowelizacja m.in.:

    
  • wprowadza definicję pojęcia newralgicznych: robót budowlanych, sprzętu i usług, pojęcia zakupów cywilnych, a także sytuacji kryzysowej,
  • przewiduje możliwość zwrócenia się przez zamawiającego do wykonawcy o wyjaśnienia na temat ewentualnych powiązań między przedsiębiorcami, które mogą mieć wpływ na wykluczenie wykonawcy,
  • umożliwia zamawiającemu, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie dialogu technicznego poprzez zwrócenie się o doradztwo lub udzielenie informacji niezbędnej do przygotowania dokumentów przetargowych,
  • wprowadza rozdział 14a w całości poświęcony zamówieniom publicznym w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,
  • umożliwia zamawiającemu ustanowienie systemu kwalifikowania wykonawców.

Nowelizacja wejdzie w życie 3 miesiące od dnia ogłoszenia w Dz.U., czyli 20 lutego 2013 r.