Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o obniżeniu stopy procentowej NBP o 0,25%. Uchwała RPP została podjęta 7 listopada 2012 r., a zatem stopy procentowe w nowej wysokości obowiązują od 8 listopada 2012 r.

Skutkiem zmiany stóp procentowych jest m.in. zmiana stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Podstawą obliczania stawki takich odsetek jest stopa oprocentowania kredytu lombardowego. W wyniku obniżenia stopy procentowej przez RPP stopa tego kredytu wynosi obecnie 6% w skali rocznej.

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP, i 2%. Jednak stawka ta nie może być niższa niż 8% (art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej). A zatem, od 8 listopada stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14% (6% × 200% + 2%).

Zmieniła się również obniżona stawka odsetek za zwłokę. Wynosi ona teraz 10,50% (14% × 75%). Stawkę obniżoną do 75% stawki podstawowej stosuje się w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.

Ostatnia zmiana odsetek za zwłokę miała miejsce 10 maja 2012 r. Stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych podwyższono wtedy do 14,50%, a stawkę obniżoną podwyższono do 10,88%.