W Dz.U. z 27 listopada 2012 r. pod poz. 1314 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Zastąpił on tekst jednolity ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników opublikowany w Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681, który był kilkunastokrotnie nowelizowany.