1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 30 listopada 2012 r. poz. 1342), dalej: ustawa.

Wprowadza ona szereg ważnych zmian, które mają wpływ także na funkcjonowanie instytucji kultury. Zmiany objęły m.in. ustawy:


  • z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 13 września 2012 r. poz. 1015 ze zm.),
  • z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r. poz. 361 ze zm.),
  • z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.),
  • z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
  • z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.),
  • z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
  • z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 ze zm.).