Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o obniżeniu stopy procentowej NBP o 0,25%.

RPP podjęła uchwałę na posiedzeniu w dniach 4–5 grudnia 2012 r., w związku z czym stopy procentowe w nowej wysokości obowiązują od 6 grudnia 2012 r. i wynoszą 13,5%.

Obniżenie stóp procentowych powoduje m.in. zmianę stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Podstawą obliczania stawki takich odsetek jest stopa oprocentowania kredytu lombardowego. W wyniku obniżenia stopy procentowej przez RPP, stopa tego kredytu wynosi obecnie 5,75% w skali rocznej.

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP, i 2%. Jednak stawka ta nie może być niższa niż 8% (art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej). Oznacza to, że od 6 grudnia stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13,5% (5,75% × 200% + 2%).

Zmieniła się również obniżona stawka odsetek za zwłokę. Przypomnijmy, że stawkę obniżoną do 75% wspomnianej wyżej stawki podstawowej stosuje się w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej.

Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. A zatem, stawka obniżona wyniesie 10,13% (13,5% × 75%).

Poprzednia zmiana odsetek za zwłokę miała miejsce 8 listopada 2012 r. Stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obniżono wtedy do 14% (z obowiązujących wcześniej 14,50%), a stawka obniżona zmniejszyła się do 10,5% (z 10,88%).