W Dz.U. z 5 lutego 2013 r. pod poz. 168 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Poprzednio obowiązywał tekst Ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych opublikowany w Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114, który był kilkakrotnie nowelizowany.