Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła kolejną decyzję o obniżeniu stopy procentowej NBP o 0,25 punktów procentowych. RPP podjęła uchwałę na posiedzeniu w dniach 5–6 lutego 2013 r., w związku z czym stopy procentowe w nowej wysokości obowiązują od 7 lutego 2013 r. i wynoszą 12,5%.

Obniżenie stóp procentowych powoduje m.in. zmianę stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Podstawą obliczania stawki takich odsetek jest stopa oprocentowania kredytu lombardowego. W wyniku obniżenia stopy procentowej przez RPP, stopa tego kredytu wynosi obecnie 5,25% w skali rocznej.
Stawka odsetek za zwłokę jest równa: 2% + 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP. Jednak stawka ta nie może być niższa niż 8% (art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej). Oznacza to, że od 7 lutego tego roku stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 12,5% = (5,25% × 200%) + 2%.

Zmieniła się również obniżona stawka odsetek za zwłokę. Stawkę obniżoną do 75% wspomnianej wyżej stawki podstawowej stosuje się w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. A zatem, stawka obniżona wyniesie 9,38% = (12,5% × 75%).

Ostatnia zmiana odsetek za zwłokę miała miejsce 10 stycznia 2013 r. Stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obniżono wtedy do 13% (z obowiązujących wcześniej 13,5%), a stawka obniżona zmniejszyła się do 9,75% (z 10,13%).
Opisane stawki odsetek za zwłokę dotyczą także zaległości w składkach ZUS.
Zdaniem specjalistów nie jest to ostatnia obniżka stóp procentowych w tym roku.