Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła kolejną decyzję o obniżeniu stopy procentowej NBP o 0,25 punktów bazowych. RPP podjęła uchwałę na posiedzeniu 8–9 stycznia 2013 r., w związku z czym stopy procentowe w nowej wysokości obowiązują od 10 stycznia 2013 r. i wynoszą 13%.

Obniżenie stóp procentowych powoduje m.in. zmianę stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Podstawą obliczania stawki takich odsetek jest stopa oprocentowania kredytu lombardowego. W wyniku obniżenia stopy procentowej przez RPP, stopa tego kredytu wynosi 5,5% w skali rocznej.

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP, i 2%. Jednak stawka ta nie może być niższa niż 8% (art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej). Oznacza to, że od 10 stycznia stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13% = (5,50% × 200%) + 2%.

Zmieniła się również obniżona stawka odsetek za zwłokę. Przypomnijmy, że stawkę obniżoną do 75% wspomnianej wyżej stawki podstawowej stosuje się w przypadku złożenia korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. A zatem, stawka obniżona wyniesie 9,75% (13% × 75%).

Ostatnia zmiana odsetek za zwłokę miała miejsce 6 grudnia 2012 r. Stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obniżono wtedy do 13,50% (z obowiązujących wcześniej 14%), a stawka obniżona zmniejszyła się do 10,13% (z 10,50%). Przypomnijmy, że stawki odsetek za zwłokę dotyczą także zaległości w składkach ZUS.