W ostatnich Dziennikach Ustaw podano szereg obwieszczeń w sprawie ogłaszania tekstów jednolitych aktów prawnych.

Dotyczy to obwieszczeń Marszałka Sejmu RP dotyczących ustaw, a także Ministra Finansów w sprawie tekstów jednolitych wydanych przez niego rozporządzeń. W odniesieniu do obwieszczeń Marszałka Sejmu RP — opublikowano w Dz.U.:

  • z 22 lutego 2013 r. pod poz. 254 — obwieszczenie z 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa),
  • z 25 lutego 2013 r. pod poz. 262 — obwieszczenie z 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podpisie elektronicznym,
  • z 11 marca 2013 r. pod poz. 330 opublikowano obwieszczenie z 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o rachunkowości.

Poza tym w Dz.U. z 22 lutego 2013 r. pod poz. 257 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia dotyczącego zasięgu terytorialnego dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Chodzi tu o rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędu kontroli skarbowej.