W Dz.U. z 1 marca 2013 r. pod poz. 280 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 25 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych.

Pełnomocnik będzie realizował zadania w zakresie:

  • identyfikacji ryzyk występujących w systemie finansów publicznych,
  • promowania, upowszechniania i propagowania problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych oraz zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działami administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

Rozporządzenie weszło w życie 2 marca 2013 r.