W Dz.U. z 1 marca 2013 r. pod poz. 279 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W rozporządzeniu tym opublikowano nowy wzór ogłoszenia o zamówieniu publicznym, a także dodano ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Rozporządzenie obowiązuje od 16 marca 2013 r.