W Dz.U. z 22 kwietnia 2013 r. pod poz. 482 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy — Kodeks wykroczeń.

Poprzednio obowiązywał tekst jednolity Kodeksu wykroczeń opublikowany w Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 275, który kilkanaście razy nowelizowano.