Od 8 maja 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 23 kwietnia 2013 r. poz. 494).

Rozporządzenie wymienia 37 krajów i terytoriów, które uznano za stosujące szkodliwą konkurencję podatkową, a wśród nich m.in.: Andorę, Gibraltar, Grenadę, Hongkong, Kajmany, Liechtenstein, Monako, Panamę.

Jeśli zdarzy się, że instytucja kultury dokona transakcji, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana (bezpośrednio lub pośrednio) na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu, powinna sporządzić odpowiednią dokumentację podatkową.
Dokumentacja ta obejmuje:

  • określenie funkcji, które będą spełniać podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
  • określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
  • metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
  • określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach — w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
  • wskazanie innych czynników — w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
  • określenie oczekiwanych przez instytucję korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń — w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Ponadto, w Dz.U. z 23 kwietnia 2013 r. pod poz. 493 opublikowano analogiczne rozporządzenie określające kraje i terytoria (te same, co wspomniane wyżej), które stosują szkodliwą politykę podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.