W Dz.U. z 28 marca 2013 r. pod poz. 403 opublikowano Ustawę z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która dotyczy także instytucji kultury.

Wynika to z art. 2 pkt 3 tej ustawy, który stanowi, że stosuje się ją także do podmiotów określonych w art. 3 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, tj. m.in. jednostek sektora finansów publicznych, a więc również instytucji kultury.

Ustawa wprowadza m.in. zasadę, że w przypadku gdy termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi przysługują bez wezwania odsetki ustawowe, po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia jego świadczenia do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego uważa się dzień określony w:

  • pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty (w szczegółowości doręczonej dłużnikowi fakturze lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi), ale nie wcześniejszy niż dzień doręczenia wezwania,
  • wezwaniu dłużnika do zapłaty dokonanym w postaci elektronicznej, jeśli strony przewidziały w umowie taki sposób składania oświadczeń woli.

W określonych sytuacjach wierzycielowi przysługują także odsetki w wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych określonych w art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej. Ustawa określa zasady przysługiwania odsetek w takiej wysokości.

Nowe przepisy weszły w życie 28 kwietnia 2013 r., co jest ważne dla rozpoczętych już transakcji.

Do transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli Ustawę z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. nr 139, poz. 1323 ze zm.). Poprzednie przepisy stosuje się także do transakcji handlowych zawieranych w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 28 kwietnia. Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych uchyliła obowiązującą poprzednio ustawę z 12 czerwca 2003 r. o takiej samej nazwie.