11 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu (Dz.U. z 26 kwietnia 2013 r. poz. 507).

O wpisaniu danego obiektu do wspomnianego wykazu decyduje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 • z własnej inicjatywy,
 • na wniosek właściciela obiektu albo korzystającego z niego organizatora instytucji kultury.

Do wykazu wpisuje się obiekty stanowiące obiekty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.), dalej: prawo budowlane.
W wykazie mogą więc się znaleźć:

 • budynki wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 • budowle stanowiące całość techniczno–użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 • obiekty małej architektury.

Wniosek o wpis obiektu do wykazu powinien zawierać następujące dane:

 • nazwę obiektu, jeśli posiada nazwę, z oznaczeniem rodzaju obiektu (budynek, budowla czy obiekt małej architektury),
 • informację o wpisie obiektu do rejestru lub ewidencji zabytków,
 • datę powstania obiektu,
 • miejsce (adres) położenia obiektu,
 • określenie pierwotnego celu przeznaczenia obiektu oraz aktualnego sposobu jego wykorzystania,
 • nazwę właściciela obiektu,
 • nazwę podmiotu korzystającego z obiektu,
 • nazwę organizatora instytucji kultury.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające te dane, a przede wszystkim odpis z księgi wieczystej, a jeśli nie ma księgi wieczystej — inny dokument potwierdzający prawo do nieruchomości (np. akt notarialny).

Jeśli wniosek zawiera braki, minister wezwie podmiot składający wniosek do ich uzupełnienia. Nieuzupełniony wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Wykaz wspomnianych wyżej obiektów stanowi załącznik do rozporządzenia. Obecnie wykaz zawiera kilkadziesiąt obiektów pogrupowanych według poszczególnych województw.