W Dz.U. z 27 maja 2013 r. pod poz. 611 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Jest to pierwszy tekst jednolity Ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych opublikowanej poprzednio w Dz.U. nr 62, poz. 504.