W Dz.U. z 17 maja 2013 r. pod poz. 573 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie listy państw równoważnych.

Z art. 2 pkt 11 Ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 ze zm.) wynika, że państwo równoważne to państwo niebędące członkiem UE, w którym stosowane są przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem UE. Listę tych państw ogłasza teraz w rozporządzeniu Minister Finansów. Wśród państw równoważnych wymienionych w rozporządzeniu znalazły się m.in. Szwajcaria, USA, RPA, Norwegia, Meksyk, Liechtenstein, Korea, Kanada, Japonia, Islandia, Indie, Hongkong, Brazylia i Australia.

Rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2013 r.