W Dz.U. z 5 czerwca 2013 r. pod poz. 645 opublikowano Ustawę z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw.

Jedna ze zmian dotyczy pracowników samorządowych skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 września 2013 r. Właściwy organ wykonujący czynności z zakresu prawa pracy odwoła osobę skazaną takim wyrokiem lub rozwiąże z nią umowę o pracę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o prawomocnym skazaniu. W przypadku skazania przed dniem wejścia w życie nowelizacji odwołanie lub rozwiązanie umowy o pracę następuje najpóźniej po upływie miesiąca od 1 września 2013 r.

Przepisy te dotyczą: zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty wicestarosty, członka zarządu powiatu, marszałka województwa, wicemarszałka województwa, członka zarządu województwa, skarbnika i sekretarza gminy (powiatu, województwa), przewodniczącego zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego, członka zarządu takiego związku, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i jego zastępcy oraz członka zarządu takiej dzielnicy, a także pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, doradcy lub asystenta.