W Dz.U. z 6 czerwca 2013 r. pod poz. 650 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy zmieni nazwę na Archiwum Państwowe w Warszawie. Przejmie ono dotychczasowe zadania Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku (dalej: APDOiP). W celu realizacji tych zadań utworzono oddział Archiwum Państwowego z siedzibą w Milanówku. Organizację oraz szczegółowy zakres działania Archiwum Państwowego określi statut nadany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Archiwum Państwowe przejmie:

  • zgromadzone przez APDOiP materiały archiwalne oraz zbiory dokumentacji płacowej i kadrowej o czasowym okresie przechowywania,
  • składniki majątku ruchomego ARDOiP,
  • środki finansowe APDOiP stanowiące sumy na zlecenie.

Rozporządzenie wejdzie w życie 7 października 2013 r.