Marszałek Sejmu RP 24 kwietnia 2013 r. wydał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 11 czerwca 2013 r. poz. 672).

Działalność kulturalna prowadzona przez instytucje kultury nie stanowi działalności gospodarczej (art. 3 ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej). Jednak do działalności tej, w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o działalności kulturalnej oraz przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stosuje się właśnie przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej.