W Dz.U. z 5 sierpnia 2013 r. pod poz. 885 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ustawa o finansach publicznych była dotąd wielokrotnie zmieniana.