W Dz.U. z 27 czerwca 2013 r. pod poz. 732 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy z 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych.

Przedwojenna ustawa o zbiórkach publicznych była dotąd zmieniana jedynie 7 razy.