W Dz.U. z 4 lipca 2013 r. pod poz. 771 opublikowano Ustawę z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy — Prawo prasowe. Zmiany dotyczą złagodzenia kary za wydawanie dziennika lub czasopisma bez rejestracji lub zawieszonego.

Za taki czyn będzie grozić tylko grzywna, a nie, jak poprzednio, grzywna lub kara ograniczenia wolności. Sprawy z tego zakresu będą rozpatrywane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto, po zmianie przepisów sprawy o przestępstwa z:

    
  • art. 43 i 44 Prawa prasowego (chodzi o używanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej, a także utrudnianie lub tłumienie krytyki prasowej) — podlegają rozpoznaniu przez sąd okręgowy,
  • art. 47–49a Prawa prasowego (chodzi m.in. o rozpowszechnianie materiału prasowego objętego przepadkiem lub prasę zabezpieczoną jako dowód rzeczowy, redaktora, który nieumyślnie dopuścił do opublikowania materiału prasowego zawierającego znamiona przestępstwa, pracownika poligrafii oraz kolportażu ograniczającego lub utrudniającego drukowanie i nabywanie przyjętych do druku i rozpowszechniania publikacji z powodu ich linii programowej albo treści) — podlegają rozpoznaniu przez sąd rejonowy.

Zmiany weszły w życie 19 lipca 2013 r.