W Dz.U. z 5 lipca 2013 r. pod poz. 784 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zmiany dotyczą wniosków o dotację na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Wnioskodawcą może być w tym przypadku podmiot, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych, a więc nie może to być instytucja kultury.

Udzielenie dotacji przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) i wojewódzkiego konserwatora zabytków może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków wniosku w tej sprawie.

Wprowadzono zmiany w terminach składania wniosków do urzędu obsługującego MKiDN o dotację udzielaną przez MKiDN. Wnioski te składa się:


  • do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,
  • do 30 listopada roku poprzedzającego realizację prac, na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone,
  • do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone.

Termin rozpatrzenia dwóch wniosków składanych do 31 marca wynosi 2 miesiące, a w przypadku wniosków składanych do końca listopada — 3 miesiące od dnia upływu terminu składania wniosków.

Uchylono też wzór wniosku o dotację, co odformalizuje procedury składania wniosków o wspomnianą dotację. Zmiany weszły w życie 5 lipca 2013 r.