W Dz.U. z 9 sierpnia 2013 r. pod poz. 907 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie z 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych było wielokrotnie nowelizowane.