W Dz.U. z 3 września 2013 r. pod poz. 1013 opublikowano Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (chodzi o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120, poz. 1127 ze zm.).

Rozporządzenie wprowadza dwa nowe wzory wniosków o pozwolenie na:

    
  • budowę
  • rozbiórkę.

Do tej pory obowiązywał jeden wspólny wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę. Nowe wzory wniosków obowiązują od 4 września 2013 r. Jeśli instytucja kultury złożyła wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę przed wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego, to zostanie on rozpatrzony na dotychczasowych zasadach.