W Dz.U. z 26 września 2013 r. pod poz. 1139 opublikowano Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego.

Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek, który pracownik — matka, ojciec lub opiekun dziecka — składa pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu.

Wniosek taki zawiera:

  • wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,
  • wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko,
  • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Nowe rozporządzenie wymienia też dokumenty, które dołącza się do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.

Jeśli pracownik złoży wniosek bez zachowania wspomnianego dwutygodniowego terminu, pracodawca udzieli urlopu nie później niż z dniem upływu 2 tygodni od dnia złożenia tego wniosku. Pracownik może też wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie. Pracodawca udziela urlopu wychowawczego na okres wskazany we wniosku.

Rozporządzenie weszło w życie 1 października 2013 r.

Więcej o nowych urlopach wychowawczych przeczytają Państwo w artykule „Nowe urlopy wychowawcze w instytucjach kultury”.