W Dz.U. z 27 września 2013 r. pod poz. 1146 opublikowano Ustawę z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej. Warto poznać nowe przepisy, bo dotyczą one instytucji kultury, które współpracują z podmiotami działającymi na terytorium państw członkowskich UE.

Zmiany dotyczą m.in. występowania z wnioskiem o doręczenie do władzy obcej. Z nowego brzmienia art. 154a Ordynacji podatkowej wynika, że organ podatkowy może wystąpić do władzy państwa członkowskiego UE właściwej w sprawach podatkowych z wnioskiem o doręczenie pisma. Taka możliwość wystąpi, jeśli doręczenie przez polski organ podatkowy osobie przebywającej na terytorium tego państwa nie jest możliwe lub gdy powodowałoby to nieproporcjonalne trudności. Przepis ten w poprzedniej wersji nie przewidywał tego warunku.

Minister finansów wyznacza organ, za pośrednictwem którego wnioski będą przekazywane wspomnianej władzy obcej.

Poza tym, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz samorządowe kolegium odwoławcze przekazują wniosek o doręczenie do organu wyznaczonego przez ministra za pośrednictwem dyrektora izby skarbowej właściwego miejscowo ze względu na siedzibę przekazującego wniosek.

Zmiany dotyczą także prowadzenia kontroli jednoczesnych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 291a Ordynacji podatkowej, minister finansów może uzgadniać z obcymi władzami przeprowadzenie kontroli jednoczesnych. Występując do obcej władzy o przeprowadzenie takiej kontroli, minister finansów powinien podać uzasadnienie jej wszczęcia oraz czas jej przeprowadzenia. Natomiast w przypadku, gdy obca władza wystąpi o przeprowadzenie kontroli jednoczesnej, wówczas minister finansów potwierdzi przystąpienie do kontroli albo odmówi jej przeprowadzenia, uzasadniając odmowę.

Zmieniono też przepisy dotyczące wymiany informacji. Z art. 305b Ordynacji podatkowej wynika, że wymiana informacji obejmuje wszystkie te, które mogą być istotne do celów stosowania i wykonywania przepisów prawa podatkowego.

Po nowelizacji wymiana ta nie dotyczy jednak informacji:

  • objętych przepisami UE dotyczącymi współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w zakresie podatku od towarów i usług, ceł oraz podatku akcyzowego,
  • dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne,
  • dotyczących opłaty skarbowej,
  • dotyczących należności o charakterze umownym, w szczególności wynagrodzeń za usługi użyteczności publicznej.

Wniosek o wymianę informacji może też złożyć władza obca. W związku z tym wprowadzono przepis, zgodnie z którym otrzymanie takiego wniosku potwierdza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Potwierdzenia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeśli nie ma możliwości potwierdzenia w ten sposób, potwierdzenia dokonuje się w tradycyjnej formie pisemnej (art. 305f § 1a Ordynacji podatkowej).

Postępowanie to przeprowadza się bez zbędnej zwłoki. Nowością jest, że postępowanie to trzeba jednak przeprowadzić nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W przypadku gdy organ posiada już żądane informacje, ich przekazanie następuje w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Nowelizacja dotyczy także przepisów Ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (dalej: uks). Wprowadzono możliwość zawarcia z właściwą władzą państwa członkowskiego UE porozumienia w zakresie przebywania upoważnionych przedstawicieli tej władzy w siedzibach organów kontroli skarbowej oraz ich obecności w toku postępowań kontrolnych (art. 7 ust. 2a uks).

Nowe przepisy weszły w życie 12 października 2013 r.