W Dz.U. z 7 października 2013 r. pod poz. 1184 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania wniosków o doręczenie pisma organu podatkowego. Wnioski te mają być przekazywane do władzy państwa członkowskiego UE właściwej w sprawach podatkowych.

Od 12 października 2013 r. organem tym jest Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.