W Dz.U. z 8 listopada 2013 r. pod poz. 1300 opublikowano Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 lipca 2013 r. dotyczące ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.