W Dz.U. z 7 listopada 2013 r. pod poz. 1298 opublikowano Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zmiana dotyczy wzoru prawa jazdy wydawanego na terytorium RP.

Rozporządzenie wchodzi w życie 8 grudnia 2013 r., ale dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami wydane przed tym dniem zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.