W Dz.U. z 4 grudnia 2013 r. opublikowano Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustaw dotyczących ubezpieczeń społecznych.

  • z 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (poz. 1440),
  • z 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (poz. 1442).