W Dz.U. z 29 października 2013 r. pod poz. 1255 opublikowano Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisaną w Warszawie 26 października 2012 r.

Dotyczy ona m.in.:

  • wzajemnej promocji kultury,
  • współpracy w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego,
  • ochrony praw autorskich i praw pokrewnych na podstawie wzajemnych uregulowań umownych i prawnych,
  • rozszerzania współpracy w dziedzinie archiwistyki.

Umowa weszła w życie 6 listopada 2013 r. (oświadczenie rządowe z 13 września 2013 r. zostało opublikowane w Dz.U. z 29 października 2013 r. pod poz. 1256).