W Dz.U. z 8 listopada 2013 r. pod poz. 1299 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia.

Od 1 stycznia 2014 r. jednostką właściwą dla tych celów będzie Izba Skarbowa w Poznaniu.