W Dz.U. z 8 października 2013 r. pod poz. 1194 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji.

Z art. 305c § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że organ podatkowy występuje z wnioskiem do obcej władzy o udzielenie informacji oraz udziela jej informacji za pośrednictwem organu wyznaczonego przez ministra finansów. W powołanym rozporządzeniu wyznaczono do tych zadań dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Rozporządzenie weszło w życie 12 października 2013 r.