W Dz.U. z 19 listopada 2013 r. pod poz. 1344 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Zmiany dotyczą m.in. składania sprawozdań drogą elektroniczną. Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN oraz Rb-ZN są bowiem sporządzane w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej. Dodano przepis, zgodnie z którym jednostki — a więc także instytucje kultury, bo ich te sprawozdania dotyczą — mogą przekazywać te sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i przekazane odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą.

Ponadto w sprawozdaniu RB-Z dodano część F, która dotyczy listy podmiotów sporządzających sprawozdanie. Tę część wypełniają wyłącznie jednostki sporządzające sprawozdania zbiorcze lub łączne za IV kwartał roku budżetowego. Zmiany dotyczą także części sprawozdania RB-Z:

  • C – Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego (poprzednio chodziło o uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków),
  • D – Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych (poprzednio chodziło o uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych).

Nowe przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań kwartalnych sporządzanych za IV kwartał 2013 r.

Rozporządzenie weszło w życie 4 grudnia 2013 r.