W Dz.U. z 30 grudnia 2013 r. pod poz. 1656 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty VAT naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.

Rozporządzenie określa:

  • miejsce świadczenia usług inne niż wskazane w art. 28b–28n ustawy o VAT,
  • przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

W rozporządzeniu uregulowano m.in. przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W takim przypadku podatnikom przysługuje zwrot podatku naliczonego, pod warunkiem że do tych czynności nie miała zastosowania stawka 0%. Zwrot przysługuje też, jeśli nabycie towarów i usług zostało sfinansowane tylko w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2014 r.