W Dz.U. z 23 grudnia 2013 r. pod poz. 1624 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy (policja, straż gminna). I tak, trzeba zapłacić m.in. za:

  • zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym — od 100 do 500 zł,
  • nieumieszczenie przez właściciela lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości — 100 zł,
  • naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości — 100 zł,
  • zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności — 100 zł,
  • niewyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych — 100 zł,
  • niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych — 100 zł,
  • nieuprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości — 100 zł,
  • nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 — 150 zł,
  • nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu — 150 zł.

Rozporządzenie weszło w życie 7 stycznia 2014 r.