W Dz.U. z 10 grudnia 2013 r. pod poz. 1488 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów.

Rozporządzenie dotyczy dokumentów z wyborów:

  • do Sejmu i Senatu RP,
  • Prezydenta RP,
  • do Parlamentu Europejskiego w RP,
  • do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
  • wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Rozporządzenie zastąpiło 4 inne rozporządzenia, które regulowały postępowanie z dokumentami z różnych wyborów. Rozporządzenie obowiązuje od 25 grudnia 2013 r.