W Dz.U. z 20 grudnia 2013 r. pod poz. 1608 opublikowano Ustawę z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Jedną ze zmian jest termin obowiązywania podwyższonych stawek VAT określony w art. 146a ustawy o VAT. W wyniku tej nowelizacji podwyższone stawki obowiązują do 31 grudnia 2016 r.

Ustawa weszła w życie 31 grudnia 2013 r.