W Dz.U. z 9 grudnia 2013 r. pod poz. 1485 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

Określa ono:

  • przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy o VAT, oraz zakres tych danych;
  • inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania;
  • późniejsze niż określone w art. 106i ustawy o VAT terminy wystawiania faktur, tj. nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.