W Dz.U. z 31 grudnia 2013 r. pod poz. 1719 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Rozporządzenie określa:

  • towary i usługi, dla których obniża się stawkę VAT do wysokości 8% (m.in. usługi związane z wyżywieniem objęte grupowaniem PKWiU ex 56, z określonymi wyłączeniami);
  • towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 5% (tj. niektórych tłuszczów, wyrobów seropodobnych oraz napojów mlecznych);
  • towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0% (m.in. świadczenie usług na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, usługi stanowiące część usługi transportu międzynarodowego, dostawy towarów oraz świadczenie usług na rzecz niektórych instytucji i organizacji międzynarodowych).

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2014 r.