W Dz.U. z 30 grudnia 2013 r. pod poz. 1650 opublikowano Ustawę z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Określa ona zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach.

Ustawa ta uchyla Ustawę z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 264, poz. 1573 ze zm.) i wchodzi z życie, z kilkoma wyjątkami, 1 maja 2014 r.