W Dz.U. z 4 lutego 2014 r. pod poz. 165 opublikowano Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, podpisaną w Warszawie 7 kwietnia 2004 r.

W umowie zadeklarowano współpracę i wzajemne poparcie w zakresie m.in.:

  • nawiązywania kontaktów między instytucjami kulturalnymi i artystycznymi obu krajów,
  • wymiany informacji, doświadczeń oraz wizyt specjalistów z dziedziny ochrony dóbr kultury, archeologii i muzealnictwa,
  • współpracy między bibliotekami, muzeami i domami kultury obu krajów,
  • wymiany wizyt ekspertów, artystów, pisarzy i wykładowców z dziedziny edukacji artystycznej,
  • współpracy między wydawnictwami, a także promocji książek, czytelnictwa i twórczości literackiej,
  • tłumaczeń najlepszych dzieł literackich,
  • współpracy w zakresie organizacji imprez kulturalnych.

Umowa została zawarta na 5 lat i będzie automatycznie przedłużana na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna ze stron jej nie wypowie poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony na 6 miesięcy przed upływem danego okresu.

Umowa weszła w życie 6 grudnia 2013 r.